Γνωρίστε τον

 

 

 

 

 

 

 

 

Από 27 Απριλίου 2016 είναι σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) (GDPR), 679/2016, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και εισάγει μία σειρά από σύνθετες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε νομικό, διαδικαστικό και τεχνικό επίπεδο.

Η προθεσμία για την συμμόρφωση λήγει στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και ξεκινάει η άμεση και καθολική εφαρμογή του και μέχρι τότε οι Φορείς πρέπει να προβούν, υποχρεωτικά, σε μία σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν, τις συνέπειες μη συμμόρφωσης και παραβίασης των σχετικών διατάξεων, τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), αστικές ευθύνες και αποζημιώσεις, καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται στον Κανονισμό.

  • Στόχος του κανονισμού είναι η διασφάλιση της ελεύθερης, αλλά προστατευμένης ροής, απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
  • Αφορά την αυτοματοποιημένη, ή μη, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για κάθε φυσικό πρόσωπο.
  • Υπόχρεος για την εφαρμογή του, είναι όποιος συλλέγει ή επεξεργάζεται ή διακινεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργάζεται αφορούν τους πολίτες και όσους διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι είναι η Κρυπτογράφηση;

Η κρυπτογράφηση αφορά στη «μεταμφίεση» των δεδομένων, με σκοπό να μη βγάζουν νόημα στα μάτια κάποιου τρίτου. Μόνο ο κάτοχος του κλειδιού της κρυπτογράφησης είναι σε θέση να διαβάσει την αρχική πληροφορία.

Γιατί χρειάζεται κρυπτογράφηση η βάση δεδομένων μου;

Η Βάση Δεδομένων σας περιέχει όλες τις πληροφορίες που διαχειρίζεστε μέσω του λογισμικού και των επιμέρους εφαρμογών που χρησιμοποιείτε. Έτσι, λοιπόν, σε αυτήν βρίσκονται αποθηκευμένα όλα τα δεδομένα των πελατών και των προμηθευτών σας.

Μέσω της κρυπτογράφησης της βάσης δεδομένων, όλες οι πληροφορίες αυτές κωδικοποιούνται, έτσι ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο εάν κάποιος καταφέρει να αποσπάσει και να μεταφέρει δεδομένα από τη βάση δεδομένων σας, τότε αυτά δε θα είναι αναγνώσιμα.

Έτσι, η κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων σας είναι ο μοναδικός και απολύτως ασφαλής τρόπος για να προστατέψετε τα δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται η επιχείρησή σας.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις νομικές συνέπειες για τον οργανισμό σας, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν νομικό σύμβουλο που ειδικεύεται στους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.