Η ραγδαία ανάπτυξη των βιομετρικών τεχνολογιών και η αύξηση της εφαρμογής τους σε διάφορους τομείς , δημιουργούν ορισμένους προβληματισμούς από την οπτική γωνία της προστασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από βιομετρικά συστήματα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς αφορούν είτε τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου (όπως δακτυλικά αποτυπώματα, γεωμετρία της παλάμης, ανάλυση της κόρης του ματιού, των χαρακτηριστικών του προσώπου, του DNA) είτε τα στοιχεία της συμπεριφοράς του (όπως υπογραφή, φωνή, τρόπο πληκτρολόγησης, τρόπο βαδίσματος) και τα οποία τον προσδιορίζουν μοναδικά.Βιομετρικές μέθοδοι είναι οι τεχνικές πιστοποίησης της ταυτότητας των ατόμων μέσω της ανάλυσης σταθερών χαρακτηριστικών τους.Η συλλογή των βιομετρικών δεδομένων (π.χ. εικόνα του δακτυλικού αποτυπώματος, εικόνα της οφθαλμικής ίριδας, καταγραφή φωνής) γίνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ατόμου στο βιομετρικό σύστημα. Ένας ειδικός αισθητήρας (συνήθως κάμερα ή σαρωτής) μετατρέπει το συγκεκριμένο βιομετρικό χαρακτηριστικό σε ηλεκτρονικό κώδικα τον οποίο αποθηκεύει (εφεξής «πρότυπο») και αντιστοιχίζει με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Κάθε φορά που το φυσικό πρόσωπο προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα, γίνεται έλεγχος της ταυτότητάς του, ο οποίος επιτυγχάνεται με την επανάληψη της σάρωσης, τον εκ νέου υπολογισμό του ηλεκτρονικού κώδικα και τη σύγκρισή του με το αποθηκευμένο πρότυπο. Ένα πρότυπο μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα ελέγχου πρόσβασης όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης (PIN). Πρέπει να τονισθεί ότι το βιομετρικό σύστημα δεν αποθηκεύει την πρωταρχική εικόνα του βιομετρικού χαρακτηριστικού του ατόμου αλλά το πρότυπο, που είναι σε ψηφιακή μορφή.